Speciálně pedagogická centra

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou poradenská zařízení.

Společně s pedagogicko-psychologickými poradnami a středisky výchovné péče patří mezi školská poradenská zařízení.

Spolupracují s dětmi se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním.
SPC nabízejí speciálně pedagogickou, psychologickou a další péči během pedagogické a sociální integrace. Spolupracují s rodinou, školami, školskými poradenskými zařízeními a odborníky.
Tým pracovníků SPC tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s dětmi obvykle od 3 do 19 let. SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů:

kombinované vady
mentální postižení
porucha autistického spektra
vada řeči
tělesné postižení
vada sluchu
vada zraku

SPC při zjištění uvedených potíží zpravidla přebírají děti do péče od pedagogicko-psychologických poraden.
SPC tak můžeme zjednodušeně nazvat specializovanou pomocí v rámci psychologicko-pedagogické péče.

Adresy SPC v České republice: www.apspc.cz