Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Profesní náplň

Náplň odbornosti KLINICKÁ PSYCHOLOGIE – klinický psycholog je oprávněn k provádění níže uvedených činností s dětmi i dospělými:

 • provádí psychologickou diagnostiku
 • provádí psychoterapii a socioterapii,
 • poskytuje neodkladnou péči v případě akutních psychických krizí a traumat,
 • provádí rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí,
 • školí zdravotnické pracovníky v oblasti psychologie zdraví a nemoci,
 • provádí psychologickou prevenci, výchovu a poradenství ke zdravému způsobu života,
 • podílí se na prevenci psychologických problémů zdravotnických pracovníků,
 • provádí poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů, včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky,
 • provádí odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární činnost.

 • Dále je klinický psycholog oprávněn k provádění činností zdravotnického pracovníka v souladu s § 3, odst. 1, 2 a § 41 zákona č. 96/2004 Sb.

  DĚTSKÝ KLINICKÝ PSYCHOLOG po absolvování specializačního vzdělávání pracuje na samostatném pracovišti klinické psychologie nebo ve zdravotnickém týmu určitého lékařského oboru, je připraven organizačně řídit a plánovat provoz klinicko-psychologického zařízení. Je seznámen se zásadami poskytování zdravotní péče. Ve své činnosti vychází ze svých odborných znalostí a dovedností a z etických zásad psychologické péče.
  Kromě odborných činností klinického psychologa s dětmi i dospělými (podle § 22 zákona č. 96/2004 Sb.) je způsobilý samostatně poskytovat i specializované klinicko-psychologické výkony ve zdravotní péči o děti:
 • specializovanou klinickou psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících, včetně dětí do 3 let věku a dětí s těžkým vývojovým nebo kombinovaným postižením a dětí s vážnými psychickými poruchami (infantilní autismus, pervazivní vývojové poruchy a poruchy psychotického okruhu);
 • diferenciální diagnostiku dětí s vážnými psychickými nebo vývojovými poruchami v rámci klinické praxe a činnosti posudkové;
 • specializované psychoterapeutické vedení a základní psychoterapeutickou péči o děti všech věkových skupin; případně systematickou psychoterapii na základě získané specifické psychoterapeutické kvalifikace;
 • systematické dlouhodobé psychologické vedení dětí a dospívajících se zdravotním ohrožením, vývojovými poruchami, poruchami adaptace i dalšími psychopatologickými syndromy;
 • neodkladnou specializovanou péči v případě psychických krizí a traumat u dětí a dospívajících;
 • specializované dětské klinické poradenství, popřípadě rehabilitační či reedukační psychologické postupy v rámci zdravotní péče o děti a dospívající;
 • konziliární, dispenzární a posudkovou činnost (zejména v oborech pediatrie, dětské neurologie, rehabilitace, dětské psychiatrie; logopedie);
 • prevenci, zejména v rámci výchovy a osvěty, včetně prevence psychologických problémů zdravotnických pracovníků a prevence negativních sociálních jevů ohrožujících zdravý vývoj dítěte;
 • metodické řízení a organizaci psychologické péče o děti, samostatné vedení a organizaci práce specializovaných klinicko-psychologických pracovišť pro děti a dětských center;
 • vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků v oboru dětské klinické psychologie.

 • Do doby získání specializované způsobilosti (atestační zkoušky) vykonává klinický psycholog uvedené specializované činnosti pouze pod odborným dohledem školitele.

  Dále je oprávněn k provádění činností zdravotnického pracovníka v souladu s § 3, odst. 1, 2 a § 22 zákona č. 96/2004 Sb.